Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden                                                                        
Deze algemene voorwaarden bestaan uit (1) Algemene Bepalingen en (2) Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden trainingen.

Algemene Bepalingen (1)
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aankoop, overeenkomst, bijeenkomst en e-learning module van Vereniging Korsakov Kenniscentrum, hierna te noemen: KKC, en de klant waarop het KKC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel1: Toepasselijkheid
1.1. Op alle offertes, overeenkomsten, aankopen, bijeenkomsten en e-learning modules van het KKC zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de (2) Contract & Betalings- en leveringsvoorwaarden trainingen wordt afgeweken.
1.2. Voor trainingen verwijzen wij u naar de (2) Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden trainingen.
1.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen het KKC en de klant zijn overeengekomen.
1.4. In de gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, zal het KKC een regeling treffen naar redelijkheid.
1.5. Het KKC is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Het KKC zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken via de website.
1.6. Bij een open inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 15 dagen.

Artikel 2: Tarieven en betalingen
2.1. KKC is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen op de website vermeld worden.
2.2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het gefactureerde bedrag plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.

Artikel 3: Incassokosten
1. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De      buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10% van het factuurbedrag.
2. Indien het KKC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4: Offertes
4.1. Offertes van het KKC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Het KKC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.2. KKC is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of email binnen 30 dagen is bevestigd.

Artikel 5: Overeenkomsten en aankopen
5.1. Aankopen worden besteld via de website www.korsakovkenniscentrum.nl
5.2. De klant kan de aankoop via Ideal of via een factuur betalen.
5.3. Bij betaling van factuur wordt de aankoop verstuurd nadat de betaling ontvangen is.
5.4. De klant ontvangt bij een correcte verwerking van de aankoop een bevestiging van de aankoop via een websiteformulier.
5.5. Voor de bezorging van aankopen worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief verzendkosten.
5.6. Bij een niet tijdige levering dient de klant het KKC schriftelijk in gebreke te stellen en KKC een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
5.7. De levertijden van de aankopen mogen behoudens overmacht na betaling nooit meer dan vier weken overschrijden.
5.8. Garantie: De klant dient de gekochte zaken bij levering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
     - Of de juiste zaak is geleverd
     - Of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de klant deze binnen twee werkdagen na levering aan het KKC te melden.
5.9. Herroepingsrecht: voor het ontbinden van de overeenkomst of aankoop geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

Artikel 6: E-learning modules
6.1. De klant kan de licentie van de e-learning module alleen via iDeal aankopen.
6.2. Voor de aankoop van meerdere licenties kan contact opgenomen worden via de website www.korsakovkenniscentrum.nl. Hiervoor kan een overeenkomst afgesloten worden.
6.3. Na aanvang van de e-learning module bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan het KKC betaalde bedrag.

Artikel 7: Bijeenkomsten
7.1. De klant schrijft zich voor een bijeenkomst in via het inschrijfformulier op de website www.korsakovkenniscentrum.nl.
7.2. De klant kan de aanmelding voor de bijeenkomst via Ideal of via een factuur betalen.
7.3. De aanmelding is geldig zodra de betaling binnen is.
7.4. Bij annulering langer dan 5 werkdagen voor het begin van de bijeenkomst is de klant verplicht 25% van het totaalbedrag voor administratiekosten te betalen.
7.5. Bij annulering korter dan 5 werkdagen voor het begin van de bijeenkomst is de klant verplicht 100% van het totaalbedrag te betalen.
7.6. Na aanvang van de bijeenkomst bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan het KKC betaalde bedrag.
7.7. In geval van verhindering van een deelnemer, is de klant tot de aanvang van de training gerechtigd een vervanger aan te melden. Dit kan schriftelijk via info@korsakovkenniscentrum.nl.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door het KKC geleverde zaken blijven het eigendom van het KKC totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met het KKC gesloten (koop) overeenkomsten is nagekomen.
8.2. De door het KKC geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 9: Overmacht
9.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop het KKC geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor het KKC niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
9.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van het KKC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het KKC niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.3. Indien het KKC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten
10.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van presentaties inclusief databankrechten op alle door het KKC uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij het KKC, onverminderd het feit dat derden de producten met toestemming van het KKC gebruiken.
10.2. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten waaronder ook alle presentaties en documenten op de website geplaatst door aangesloten leden van het KKC mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande, schriftelijke toestemming van het KKC worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldmateriaal, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Artikel 11: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie op de website c.q. de versie die gold ten tijde van het stand komen van de onderhavige transactie.

Artikel 12: Klachtenprocedure
Indien er een klacht is over één van de producten van het KKC, wordt de klant verzocht deze zo spoedig mogelijk telefonisch (06 102 59 369) of via info@korsakovkenniscentrum.nl te melden.

Schriftelijke klacht
Indien het probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan is het mogelijk om binnen twaalf maanden vanaf het moment dat de klacht ontstaat een formele klacht schriftelijk indienen aan:
Vereniging Korsakov Kenniscentrum
Directie
Slinge 901
3086 EZ Rotterdam

Het KKC zal binnen veertien dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht aan de klant versturen waarin de afhandelingstermijn wordt vermeld. Het KKC zal intern nadere informatie inwinnen bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) van de zaak. De directie zal vervolgens alle informatie beoordelen en de argumenten van beide kanten afwegen. Vervolgens zal de directie (als er een materieel of financieel belang) is, de klacht met de betreffende medewerker(s) bespreken. Op basis van het definitieve standpunt wordt de betreffende klant schriftelijk geïnformeerd over het standpunt en de onderliggende argumenten.
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Het KKC draagt zorg voor een correcte registratie van uw klacht in de klachtenadministratie. Hierin staan de volgende gegevens:
- Naam, adres en woonplaats
- De klacht
- Een nadere omschrijving van uw klacht
- De datum van indiening van uw klacht
- De naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
- De training of cursus of overige dienst
- De gevoerde correspondentie over de klacht
- De status van de klacht (in behandeling/afgehandeld)
- De datum en wijze van afhandeling van de klacht en de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond)
De administratie van uw klacht wordt bewaard tot twee jaar na afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Onafhankelijke derde
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke derde. De heer Peter Verheijden, (Meester in de Rechten) werkzaam bij Leeman Verheijden Huntjes Advocaten te Rotterdam, Westerstraat 42, 3016 DH Rotterdam (010-2092777) treedt op als onafhankelijke derde in het afhandelen van de klacht.
Er wordt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit genomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. De uitspraak van deze onafhankelijk derde is bindend voor beide partijen.

Bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

============================================================================================================================
Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden trainingen (2)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van het Korsakov Kenniscentrum, verder te noemen KKC.

Artikel 1: Totstandkoming van een overeenkomst van een training
1.1. De klant vraagt via info@korsakovkenniscentrum.nl of telefonisch (06 102 59 369) informatie aan. Indien gewenst wordt er een prijsindicatie gegeven en aangeboden een cursusboek op te sturen. Er wordt daarbij gevraagd of de aanvrager binnen zes weken zou willen reageren.
1.2. Bij een positieve reactie informeert het KKC of het management van de aanvrager in principe akkoord is met de prijsopgaaf en de tijdsinvestering van eventuele deelnemers.
1.3. De trainer neemt na een positieve reactie binnen 14 dagen contact op met de aanvrager om vrijblijvend een afspraak te plannen.
1.4. De trainer stemt de aanvraag met de aanvrager af. Na afstemming zal het KKC een offerte toesturen. De offerte is 30 dagen geldig.
1.5. Na ondertekening van de offerte is er sprake van een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een training.
1.6. De klant heeft bij het aangaan van de overeenkomst de verplichting om de correcte en volledige naam van de deelnemers aan de training zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs aan het KKC te verstrekken. De trainer neemt de eerste lesdag de personaliaformulieren mee waarop de gegevens ingevuld kunnen worden.

Artikel 2: Betalingen en uitsluiting
2.1. De klant dient de gehele vordering binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd is door het KKC.
2.2. Bij niet of niet tijdige betaling na deze termijn is de klant over het openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd.
2.3. Het KKC heeft het recht deelname van de klant dan wel door de klant aangewezen deelnemers aan een training te weigeren aan een training of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald.
2.4. Het KKC draagt vorderingen over aan een incassobureau. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever of deelnemers. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1. De klant heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training per aangetekende brief te annuleren.
3.2. Bij annulering langer dan 6 weken voor aanvang van de training is de klant verplicht 25% van het totaalbedrag voor administratiekosten te betalen.
3.3. Bij annulering korter dan 6 weken voor het beging van de training is de klant verplicht 100% van het totaalbedrag te betalen.
3.4. Als de klant of een door de klant aangewezen deelnemer na het begin van de training stopt of niet langer aan de training deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling.
3.5. In geval van verhindering van een deelnemer, is de klant tot de aanvang van de training gerechtigd een vervanger aan te melden. Dit kan schriftelijk via info@korsakovkenniscentrum.nl
3.6. Annuleren of het verschuiven naar een andere datum is alleen mogelijk in overleg met de trainer, eventueel hulptrainer en het KKC.
3.7. Bij een open inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 4: Intellectuele eigendom
KKC behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door het KKC verstrekte middelen. Tenzij anders aangegeven door het KKC, is de klant niet gerechtigd trainingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan het KKC toekomen, te dupliceren of op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder toestemming van het KKC.

Artikel 5: Uitvoering
5.1. Het KKC streeft ernaar om een geplande training te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde training echter onverhoopt geen doorgang kan vinden zal het KKC indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende training, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien het KKC niet in staat is een vervangende training aan te bieden, heeft de klant recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaalde factuur.
5.2. Voor zover het KKC voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemers, respectievelijk klant, is het KKC uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 6: Klachten
Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van het KKC. Deze zijn te vinden onder de Algemene Voorwaarden op de website www.korsakovkenniscentrum.nl

Artikel 7: Geheimhouding
De klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangt en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 8: Regeling Bescherming Persoonsgegevens
Het KKC zal geen persoonlijke gegevens van deelnemers zonder toestemming aan derden verstrekken.