Vereniging Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging van zorginstellingen met een specialisatie op Korsakov zorg.

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.
Het Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorginstellingen en wetenschappelijke instituten naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden in de breedste zin van het woord voor cliënten met het Syndroom van Korsakov. 

Van stichting naar vereniging

Het KKC was een stichting die sinds 2009 bestuurd werd door de zorginstellingen Het Parkhuis, Lelie zorggroep, Saffier de Residentie en Atlant Zorggroep. Door de financiële en bestuurlijke inbreng van deze vier instellingen is het KKC geworden tot wat het nu is: een financieel gezonde en sterke netwerkorganisatie waar de deelnemers kennis over de specifieke doelgroep Korsakov kunnen halen en delen.

Vanaf 2015 heeft de stichting KKC zich verder ontwikkeld. Naast kennisdeling net netwerkontwikkeling krijgen wetenschap, lobby en verbreding van deelnemers over de gehele zorgketen een plaats binnen het KKC. Het Korsakov Kenniscentrum is sinds 25 januari 2017 een vereniging geworden met nu 36 leden vanuit de VVT, GGZ en RIBW.
En het KKC wil nog meer. In netwerkbijeenkomsten hebben deelnemende zorginstellingen aangegeven behoefte te hebben aan inhoudelijke doorontwikkeling naar een ketenbreed zorgprogramma/standaard. Ook is er behoefte aan beter passende opleidingsmethoden voor de Korsakov-zorgprofessional.

Met het verenigingsmodel is de best passende organisatievorm gevonden die het samen delen, verdiepen en verbreden van de kennis over Korsakov onderstreept. Hierbij dragen alle leden samen bij aan het vergroten van de kennis over Korakovzorg, leren wij uit de dagelijkse praktijk de waar de kennisvraagstukken liggen, ondersteunen wij de (wetenschappelijke) kennisontwikkeling en vragen wij aandacht voor de knelpunten in de zorgverlening voor deze kwetsbare groep patiënten die aangewezen zijn op hoog complexe langdurige zorg..  

Bestuursmodel

De leden van Vereniging Korsakov Kenniscentrum maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en hebben daarmee de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. De ALV kiest een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden. 

De eerste ALV van Vereniging Korsakov Kenniscentrum vond plaats op 24 maart 2017 in De Meern.Tijdens deze eerste ALV zijn de leden van het nieuwe bestuur benoemd.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Petra van Dam, bestuurder Amstra – voorzitter

Thijs Houtappels, bestuurder Atlant – Vice voorzitter-secretaris

Hendrik Jan van den Berg, bestuurder Lelie Zorggroep – penningmeester

Jos Egger, wetenschappelijk directeur Vincent van Gogh – lid en portefeuillehouder wetenschap en academie

Murk Westerterp, bestuurder Liberein – lid en portefeuillehouder communicatie en PR

Het bestuur komt 4 maal per jaar samen en voert overleg met de directeur KKC. Het bestuur benoemd de directeur KKC. 

Sinds 1 mei 2017 is aangesteld mevrouw Cynthia Vogeler in de functie van directeur en in die rol is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau en de vereniging KKC.

Op de ALV kunt u met uw instelling meepraten over de toekomst van het KKC: wat vindt u belangrijk als lid van het KKC, waar ligt uw behoefte, welke koers moet het KKC varen , op welke lobby-onderwerpen zet het KKC zich in en hoe en wanneer wordt er daadwerkelijk een ketenbreed zorgprogramma ontwikkeld. Tot slot beslist u over de begroting.

Documenten

Met de omzetting van stichting naar vereniging zijn de statuten en het huishoudelijk reglement vernieuwd. Via onderstaande links kunt u de betreffende documenten opvragen. 

Huishoudelijk reglement per 1 januari 2017 

Statuten 

Jaaroverzicht 2017

Heeft u vragen over de vereniging neemt u dan contact op met mevrouw Cynthia Vogeler, directeur KKC (E: c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl)

Lid worden

Wilt uw organisatie lid worden? Dat kan natuurlijk. U kunt contact opnemen met het bureau: info@korsakovkenniscentrum.nl Ook beantwoorden wij graag al uw vragen over het Korsakov kenniscentrum.