Pestgedrag onder Korsakovbewoners is herkenbaar

16 maart 2018
Pestgedrag onder Korsakovbewoners is herkenbaar

Dinsdag 13 maart vond in Bunnik op locatie Bunnichem van zorginstelling Quarijn het kennisnetoverleg met thema pestgedrag onder Korsakovbewoners plaats.

 

 

 


Pesten bij ouderen in zorginstellingen heeft al langer de aandacht en daarvan wordt erkend dat het een onderbelicht probleem is en nog meer aandacht verdient. Het Nationaal Ouderenfonds heeft een pestprotocol ontwikkeld met handvatten voor zorginstellingen om het probleem aan te pakken en te voorkomen. Het protocol, bestaande uit zeven actiepunten die een instelling kan ondernemen, werd opgezet nadat uit eerder onderzoek door de Radboud universiteit bleek dat een op de vijf bewoners aangaf slachtoffer te zijn van pesten. Volgens deskundigen moet er echter meer gebeuren. Het onderwerp moet serieuzer worden genomen. Er moeten regels worden opgesteld, die moeten worden gehanteerd.

Het Korsakov Kenniscentrum was benieuwd of pestgedrag ook onder Korsakov bewoners plaatsvindt en of het pestprotocol van het Nationaal Ouderenfonds toegepast kan worden onder deze specifieke doelgroep?
De opkomst voor het kennisnetoverleg was hoog, dus blijkbaar is er onder de leden veel belangstelling voor het thema. Kees en Carolien van locatie Zuidwijk van RIBW K/AM introduceren de discussie aan de hand van een casus uit hun zorginstelling. Het is duidelijk dat dit door de aanwezigen herkend wordt en ook plaatsvindt in hun eigen instellingen. Er worden al snel veel tips uitgewisseld.

Vervolgens gaan de deelnemers in vier groepen bij elkaar zitten om de volgende vragen te bespreken:
- Wat zijn de ervaringen uit andere instellingen?
- Welke stappen zijn er al gezet?
- Waar lopen jullie tegenaan?
- Wat zijn de signalen bij cliënten met Syndroom van Korsakov? Zijn die specifiek?
- Zijn er pestprotocollen voorhanden?

De volgende inventarisatie wordt n.a.v. de discussie gemaakt:
- De deelnemers herkennen het probleem. Ook onder Korsakov bewoners komt pestgedrag voor, bijvoorbeeld onder het eten. Er komt zowel verbaal als fysiek pesten (slaan, gooien) voor.
- Verveling kan een rol spelen. Zou een goede dagstructuur, dagbesteding hierin een positieve rol kunnen spelen? Iemand merkt op dat er op de dagbesteding nauwelijks gepest wordt terwijl deze zelfde personen op de afdeling dat wel deden.
- Bewoners zitten in een zorginstelling dicht op elkaar. Kan elkaar de ruimte geven een positieve rol spelen? Eén instelling merkte op dat zij meer pestgedrag onder vrouwen dan onder mannen ervaarden. Bij grotere groepen bewoners kan het indelen van de leefmilieus in groepen positief werken.
- Het signaleren van het pestgedrag kan bij de doelgroep i.v.m. het gebrek aan ziekte-inzicht en andere typerende kenmerken moeilijk zijn en is anders dan bij de PG groep. Uit beeldopname blijkt dat pestgedrag ook veel buiten zicht van de medewerkers om gebeurt.
- Er zijn bij de aanwezigen geen pestprotocollen specifiek voor de doelgroep Korsakov bekend. Er wordt nu veelal op maat gewerkt. Bewoners worden erop aangesproken, waarbij het gebrek aan empathie en reflectie door het ziektebeeld hierbij belemmerd kan werken. In sommige gevallen wordt er bijvoorbeeld een huiskamerverbod opgelegd.
- Geadviseerd wordt om zowel aandacht aan de pester als de gepeste te besteden.

Wat gaat het Korsakov Kenniscentrum met deze informatie doen?
Vrijwel alle deelnemers herkennen pestgedrag onder de korsakovbewoners en zouden graag handvatten willen hebben om de signalen op te vangen en hier mee om te gaan. Een protocol is wellicht niet nodig maar wel bijvoorbeeld een signalerings- en omgangsplan. Het KKC gaat met deze informatie aan de slag en koppelt dit terug.