Ik weet wie je bent: een onderzoek naar naambordjes

26 maart 2019
Ik weet wie je bent: een onderzoek naar naambordjes

Ik weet wie je bent! In 2015 is Calijn Hoexum, werkzaam op locatie Markenhof van zorginstelling Atlant een onderzoek gestart naar het dragen van naamkaartjes door medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov. De implementatie van het onderzoek heeft plaatsgevonden in 2017.

 

 

Aanleiding:
In het verleden is binnen Atlant meerdere malen gewerkt met het gebruik van naamkaartjes door medewerkers. Om een zo groot mogelijke huiselijke sfeer te creeëren werd een aantal jaar geleden de naambordjes afgeschaft. Deze keuze werd echter niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Middels dit onderzoek werd de mogelijkheid geboden het wel of niet dragen van naamkaartjes af te laten hangen van het belang dat de cliënten hierbij hebben. Er werd namelijk in de praktijk opgemerkt dat cliënten lang niet altijd de namen van medewerkers weten.

De vraagstellingen van het onderzoek:
1. Heeft het dragen van naamkaartjes door medewerkers invloed op probleemgedrag bij cliënten met het syndroom van Korsakov?
2. Hoe ervaren cliënten met het syndroom van Korsakov het dragen van naamkaartjes bij zorgmedewerkers in de dagelijkse zorg en begeleiding?
3. Welke ervaringen hebben zorgmedewerkers met het dragen van naamkaartjes in hun dagelijkse zorg voor en begeleiding van cliënten met het syndroom van Korsakov?

Resultaten en conclusies van het onderzoek:
Wat betreft het geobserveerde probleemgedrag zijn er geen grote significante verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep geconstateerd. Uit de interviews kwam naar voren dat het dragen van naamkaartjes de sfeer meer huiselijk maakt, omdat cliënten zorgmedewerkers vaker bij naam aanspreken. Het lijkt cliënten meer vertrouwen en zekerheid te geven bij het aanspreken van de juiste persoon. Cliënten gaven aan minder geconfronteerd te worden met hun geheugenverlies. Het gebruik van de naamkaartjes werd door zowel zorgmedewerkers als cliënten als positief ervaren. Volgens cliënten is het contact persoonlijker, herkennen ze zorgmedewerkers beter en geeft het hen een veilig gevoel. Op de Markenhof dragen nu alle medewerkers zorg en behandeling een naamkaartje.

Wat betekent het voor de cliënt?
Het dragen van de naamkaartjes is een succes. Zowel zorgmedewerkers als cliënten zien er de meerwaarde van in. Het geeft de cliënten houvast in het herkennen en aanspreken van zorgmedewerkers.

Het volledige artikel kunt u hier lezen: Ik weet wie je bent.pdf