Foutloos Leren bij cliënten met het syndroom van Korsakov

Geaccrediteerd met 9 punten bij V&VN kwaliteitsregister

Inhoud training
Bij cliënten met het syndroom van Korsakov is het deel van het geheugen waarbij het leren van vaardigheden betrokken is nog grotendeels intact. Cliënten met  het syndroom van Korsakov kunnen dus leren door te doen. Met foutloos leren wordt het maken van fouten tijdens dit leerproces voorkomen.
Doel is het kunnen trainen van cliënten met het syndroom Korsakov bij het aanleren van (nieuwe) vaardigheden volgens de principes van foutloos leren. Dit opdat de zelfstandigheid van cliënten wordt vergroot en hun kwaliteit van leven.
In de bijeenkomsten wordt er zowel theorie als praktijk aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes en er wordt vooral veel geoefend. Het uiteindelijke leerrendement wordt behaald tussen de bijeenkomsten door, in de dagelijkse praktijk. In de bijeenkomsten worden de praktijkopdrachten - het maken van stappenplannen en het oefenen met een cliënt - voorbereid. Er is veel aandacht voor de implementatie van deze methode.

Contact
Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum
06 10 25 93 69 / info@korsakovkenniscentrum.nl

Voor wie?
Medewerkers in de zorg met Korsakovbewoners zowel intra- als extramuraal. De training wordt gegeven aan zorgverleners vanaf niveau 2 t/m 6. De training kan in overleg met de trainer op de doelgroep afgestemd worden.

Datum
In overleg met de trainer.

Locatie
Incompany. De trainer komt vooraf langs voor een kennismaking en afstemming.

Duur van de training
De training bestaat in totaal uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen bijeenkomst 1 en 2 zitten twee weken. Tussen bijeenkomst 2 en 3 zitten drie weken en tussen bijeenkomst 3 en 4 zitten vijf weken. In totaal een periode van 10 weken.
Tussen de derde en vierde bijeenkomst wordt een trainingsprogramma voor twee cliënten in de praktijk uitgevoerd. Het totaal aantal te besteden uren voor de training bedraagt ongeveer 20 uur. Dit is exclusief de oefenmomenten met de cliënten.
In overleg kan de duur van de training aangepast worden.

Kosten:
De kosten worden berekend aan de hand van het aantal deelnemers en aantal groepen. U kunt een begroting aanvragen. De definitieve (vrijblijvende) offerte wordt opgesteld na kennismaking met de trainer.
De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 deelnemers.

Trainers:
• Mathilde Bos MSc (trainer docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegings-wetenschapper)
• Ans Oosterwechel (beleidsmedewerker Korsakov, inhoudelijk coach, trainer bij ZorgAccent)

Lesmaterialen
Cursusboek en het boekje ‘Foutloos leren bij Korsakov: Een praktische handleiding’ (Rensen, Egger, Westhoff, Walvoort en Kessels, 2017).

Toetsing
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
• Aanwezigheid. De deelnemer is alle keren aanwezig. Bij eventuele afwezigheid (max. één maal) laat de deelnemer zich bijpraten door een medecursist en haalt de (thuis) opdrachten in.
• Inzet en toepassing in de praktijk. De deelnemer voert de thuisopdrachten uit – inclusief oefenen met gekozen cliënt - en kan dit aantonen.
• De deelnemer presenteert hoe zij foutloos leren in de praktijk vorm heeft gegeven. Ze integreert hierin aspecten die te maken hebben met de implementatie c.q. het aansturen van collega’s.

Werkvormen:
• In de training wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen: presentaties, filmpjes, onderwijsleergesprekken, het schrijven van stappenplannen en vooral veel oefenen.
• Tussen de trainingen door maakt de deelnemer zelfstandig stappenplannen en oefent met gekozen cliënten.
• De cursist presenteert in de laatste bijeenkomst hoe zij foutloos leren in de praktijk vorm heeft gegeven. Ze integreert hierin aspecten die te maken hebben met de implementatie c.q. het aansturen van collega’s.

Leerdoelen
Bijeenkomst 1:
De cursist kan:
- Uitleggen wat het verschil is tussen het impliciete en expliciete geheugen.
- Uitleggen welke vaardigheden door patiënten met Korsakov geleerd kunnen worden.
- Uitleggen waarom mensen met Korsakov niet leren van fouten.
- Een stappenplan maken volgens de principes van foutloos leren.
- Een medecursist begeleiden bij een eenvoudige vaardigheid volgens een zelfgemaakt stappenplan en hiervan een scoreformulier invullen.     

Bijeenkomst 2
:
De cursist kan:
- Een stappenplan maken voor een huishoudelijke activiteit.
- Met behulp van de checklist (blz. 22/23 boekje Foutloos leren) en feedback het stappenplan herzien.
- Voor elke stap na observatie niveau van begeleiding vaststellen (bv voordoen of aanwijzen) en dit coderen.
- Met dit stappenplan een medecursist trainen.
- Een stappenplan maken voor een vaardigheid van een eigen bewoner.
- Hiermee een medecursist instrueren en het hierna bijstellen.
- Benaderingswijze kiezen en beschrijven bij het stappenplan.

Bijeenkomst 3:
De cursist kan:
- Een trainingsprogramma maken voor twee cliënten die elk twee vaardigheden gaan leren. Bestaand uit:
     ° Vaststellen moeilijkheidsgraad op basis van twee observaties;
     ° Stappenplan maken incl. begeleidende interventies op basis van de observaties;
     ° Benaderingswijze vaststellen en deze noteren per vaardigheid;
     ° Tijd, plaats en frequentie van het oefenen vast stellen.
- De kenmerken van kindertaal benoemen en herkennen.
- Kindertaal vermijden zowel in het geschreven stappenplan als tijdens het trainen.
- Benoemen wat op de eigen afdeling/woonvorm nodig is om foutloos leren goed te implementeren zodat het opgenomen wordt in de dagelijkse routine:
     ° Kick-off door het management heeft vorm gekregen of is gepland;
     ° Er is een projectgroep van minstens twee mensen per afdeling;
     ° Tweewekelijkse evaluatiemomenten staan in de afdelingsagenda;
     ° 70% van de teamleden staat expliciet erachter om Foutloos Leren te implementeren in de dagelijkse routine;
     ° Naasten zijn waar mogelijk/nodig betrokken.
- Toepassingen van foutloos leren benoemen wanneer deze niet direct omgezet worden in stappenplannen.

Bijeenkomst 4:
De cursist kan:
- Presenteren wat ze heeft gedaan in de praktijk t.a.v. alle aspecten van het trainen van de twee bewoners en wat de effecten waren.
- Verwoorden wat haar hielp om het trainen van de bewoners succesvol te laten verlopen.
- Verwoorden wat zij nodig heeft voor de uitvoering van trainingen die niet goed lopen.
- Een collega aanspreken die zich niet aan de afspraken rond Foutloos Leren heeft gehouden.
- Concreet benoemen naar de leidinggevende wat zij nodig heeft van de leidinggevende om de trainingen succesvol te laten verlopen.
- Presenteren hoe ze op haar afdeling gaat zorgen dat foutloos leren een deel wordt van de normale zorg.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.