E-Learning Korsakov

 

Voor wie?
De training is een volledige e-learning Korsakov, zeer geschikt voor professionals die starten met de zorg en behandeling van mensen met Korsakov en voor meer ervaren zorgprofessionals die de zorg bieden aan mensen met Korsakov. De e-learning is volledig in aansluiting op MBO-niveau 3/4.

Kosten:
95 euro.
Het Korsakov Kenniscentrum is vrijgesteld van BTW
De licenties zijn na activering 1 jaar actief te benaderen. De omvang van het lespakket is in totaal zes uur. Deze training kan naar eigen inzicht worden gevolgd.

Informatie en aanvraag:
Marga ten Wolde: 06 10 25 93 69
info@korsakovkenniscentrum.nl

Accrediatie:
Is in aanvraag

Doel:
Het hoofddoel van deze basiscursus over het syndroom van Korsakov is dat de cursist kennis verwerft over het ziektebeeld, sociale gevolgen en de benadering/omgang van cliënten met het syndroom van Korsakov en deze kennis kan uitleggen.

Inhoud module:
Cluster A
behandelt wat het syndroom van Korsakov is. Hierbij wordt ingegaan op het ontstaan van de stoornissen, waarbij de werking van impliciete en expliciete geheugen wordt uitgelegd. De verschillende stoornissen worden behandeld, zoals geheugenstoornissen, stoornissen van gedragsplanning & ziektebesef en psychische en lichamelijke stoornissen.De gevolgen van het chronische alcoholmisbruik worden toegelicht. Hierbij kun je denken aan lichamelijke en psychische problemen en co-morbiditeit.

In cluster B wordt de omgang met cliënten met het syndroom van Korsakov behandeld. Er wordt ingegaan op de principes van de empathisch-directieve benadering en van foutloos leren. Hoe kunnen cliënten met het syndroom van Korsakov nieuwe vaardigheden aanleren? De presentietheorie van Andries Baart komt kort aan de orde. Hoe ga je om met geheugenstoornissen, leerstoornissen, gebrek aan ziekte-inzicht, agressie, manipulatief handelen en confabuleren?

Cluster C
stelt het leven met Korsakov centraal. Er wordt uitgelegd wat dit betekent voor het basisleefmilieu. Waar kunnen cliënten wonen? Het dagprogramma van iemand met het syndroom van Korsakov maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van de dagstructuur.

Cluster D
gaat in op de diagnostiek en de behandelingen vanuit de verschillende disciplines. De MoCA-test wordt uitgelegd. De rollen van de vele verschillende disciplines, die betrokken zijn bij de behandeling en ondersteuning van cliënten met Korsakov, worden besproken. Hierbij kun je denken aan de huisarts, creatief therapeut, maatschappelijk werker, specialist ouderen geneeskunde, maar ook de betrokken psychologische discipline, fysiotherapie, ergotherapie, arbeidsmatige therapeut, muziektherapeut, activiteiten begeleider en geestelijk verzorger.

In het laatste cluster E worden juridische zaken uitgelegd. Er wordt ingegaan op de laatste stand van zaken van de Wet Zorg en dwang. Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) komt kernachtig aan de orde. Je zult ook duidelijkheid krijgen over de BOPZ-status, artikel 60 procedure, Rechtelijke Machtiging en In Bewaring Stelling.

Toetsing:
Aan het einde van de training volgt een afsluitende toets die bij een voldoende leidt tot een certificaat. De cursus zal bij V&VN geaccrediteerd worden voor het kwaliteitsregister.

Overig:
De personalia van de deelnemers worden bij Anewspring vastgelegd. Het KKC heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Anewspring die voldoet aan de AVG wetgeving.
Deze gegevens worden gebruikt voor onze administratie, CRKBO-registratie en het uitreiken van het certificaat. Er wordt uiteraard vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. Zie hiervoor ons privacybeleid op www.korsakovkenniscentrum.nl.